۸ فروردین ۱۳۸۹

من از اریکا یانگ*

هر اندوه سنگین این جنسی، هر انتظار شادی ای که هر لحظه دور و دورتر می نشیند از من، هر پرپر زدن بی حاصل این روزها فقط نوید نوشته شدن یه صفحه ی دیگر از کتابی است که می دانم یک روز نوشته می شود از من...

* اریکا یانگ 1 و 2

هیچ نظری موجود نیست: