۹ فروردین ۱۳۹۳

تو از صدای خنده های من بنویس و من از پژواک سکوت توی سرم. اگر حرف نزنم لابد دیوانه می شوم از این سکوت. همهمه مبهم شاید. چه کم می شوی گاهی. من فقط یک بار یک سال یک عمر اینطور تو را کم دارم.