۱۱ فروردین ۱۳۸۹

شب

نوشته : "حال من از دو وضعیت خارج نیست:
1. دپرشن شدید
2. جان از قالب به در بودگی کنترل ناپذیر"

کتاب را بوسه باران کردم. سفت گرفتمش توی بغلم، و با لبخند گل و گشادی خوابیدم که تا صبح روی لبم بود.
پ.ن. بی ارتباط به متن کوت شده: لازم می بینم درودی هم به روان والتر بنیامین بفرستم.

هیچ نظری موجود نیست: