۲۳ آذر ۱۳۹۱

در اين دير هنگام

در اين ديرهنگام
در اين غروب پاييز
سرشار از واژه هاي توام

واژه هايت
جاودانه چون زمان، چون ماده
برهنه چون خشم
سنگين چون دست
و رخشان چون ستاره
واژه هايت
از قلب تو، تن تو، انديشه تو
آمدند
و تو را چون
يك مادر
همسر
و دوست
برايم آوردند
واژه هاي تو
غمگين
دردناك
شاد
اميدوار
گرمابخش
واژه هاي تو انساني بودند
ناظم حكمت