۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

این طبع که من دارم

پیام داده که:
آن کس که دلی دارد آراسته ی معنی
گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد

دلم می خواد سجده کنم...

هیچ نظری موجود نیست: