۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

بر صفحه مضاعف روز

می توانم نگه دارم دستی دیگر را
چرا که کسی دست مرا گرفته است
به زندگی پیوندم داده است...
مارگوت بیکل

و حکایت این دست گفتن دارد... که یله گی را بر می تابد و استواری را می فهمد...

هیچ نظری موجود نیست: