۴ اسفند ۱۳۸۹

شبان دیرپا*

در زندگی هر زنی که از تن و زنانگی و عریانی اش نگریزد لابد شبی مثل امشب هست که صاف توی آینه ی حمام زل بزند و از خودش جواب بخواهد...
* از فروغ