۲۹ مهر ۱۳۸۹

dream on

هیچ وقت زندگیم خیالهام اینقدر وحشی نبوده اند...

هیچ نظری موجود نیست: