۱ خرداد ۱۳۸۹

Viva solitude

امشب تنهای آرامی بودم بین این همه زوج درگیر ناآرام...