۸ بهمن ۱۳۸۸

سرود آشنایی

...
کیستی که من
این گونه به جد
در دیار رویاهای خویش
با تو درنگ می کنم.هیچ نظری موجود نیست: