۸ بهمن ۱۳۸۸

هشدار

بعضی شبها نباید به همنوازی ویلون سل و پیانو - به ویژه از نوع دیوید دارلینگی اش- گوش داد. ترکیب مذکور برای روح چیزی خواهد بود همپایه ی ترکیب عسل و خربزه برای جسم!

هیچ نظری موجود نیست: