۷ دی ۱۳۸۸

تا بعد...

این طور روزها مثل روزهای بهت تابستان همان بهتر که پناه ببرم به ترجمه کردن. هی اینطور خبراز پشت خبر خواندن و شنیدن، حرص خوردن از مظلوم نمایی های ابلهانه، تحلیل های صد من یک غاز شنیدن و تاسف خوردن دردی دوا نمی کند. این روزها یا پای کتابم خواهم بود یا توی خیابان!

هیچ نظری موجود نیست: