۲۰ آذر ۱۳۸۸

این لوح سپید

امشب را همان بهتر که به سکوت برگزار کنم! قرار بود بیایی همان دو ساعت پیش آمده بودی...

هیچ نظری موجود نیست: