۱۸ شهریور ۱۳۸۸

سیب

از در خونه اش که زدم بیرون یه سیب سرخ خنک گنده داد دستم گفت:" بخورش نظرتو بهم بگو!"

حس وقتهایی رو داشتم که یه داستانی مقاله ای چیزی دستم می دن و نظرمو می خوان!موندم با سیبه چی کار کنم! بخورم یا بخونمش!