۲۰ مرداد ۱۳۸۸

but how?

وای از نبردی که من شب همه شب با این بالش ها دارم و خواب که کمی آنطرفتر می ایستد و زهرخند تحویلم می دهد و به گوشم می خواند که ...

هیچ نظری موجود نیست: