۳۰ مرداد ۱۳۸۸

بر آتش...

پايانی می خواهم در آتش
از دود
پايانی پاره پاره
پايانی بی برگشت
پايانی می خواهم
مثل پايان جهان
* شهاب مقربین

هیچ نظری موجود نیست: