۱۳ مرداد ۱۳۸۸

...


دانش آینه
بی تصویر تو
کاهل است

آینه
این تقدیر را تن نمی دهد

*شاپور بنیاد

هیچ نظری موجود نیست: