۱۲ مرداد ۱۳۸۸

...

...
فوریت خاک
در هیچ مرحله ای
تاخیر پذیر نیست...
*عباس صفاری/ کبریت خیس

هیچ نظری موجود نیست: