۶ خرداد ۱۳۸۸

اولتیماتوم!

این حکومت مطلقه ی کله ام رو همین روزا با کودتا سرنگون می کنم!حالم به هم می خوره از این نظارت استصوابی و فیلترینگ و گزینش که هر چی داره می گذره از سنم، داره محکم تر می شه! دلم هوس خریتهای 22 سالگیم رو کرده...