۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

...

نه!
کار من نیست اینکه به دلم بگویم فرمان ببر از عقلی که به سلامتش شک دارم...

هیچ نظری موجود نیست: