۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

مات

هر چي مي گذره بيشتر به درستي اين حرف ايمان مي آرم كه "شطرنج بازي كه مات مي شه، واسه خاطر حركت آخرش نيست. دقيقا از اولين حركت اشتباه كرده"
يادم نيست اين جمله ي كيه! كسي مي دونه؟

هیچ نظری موجود نیست: