۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

هر صدایی که صدا نیست...

چرا هیچ کس دیگه ترانه ی این شکلی نمی گه؟ چرا هیچ کس دیگه، حتی خود این آدم اینطوری نمی خونه؟

هیچ نظری موجود نیست: