۳۰ فروردین ۱۳۸۸

...

گذشتم... تازه می فهمم... تازه می فهمم...

در تایید
سرمه بانو

هیچ نظری موجود نیست: