۲۹ فروردین ۱۳۸۸

ديدي گفتم...

ديدي؟
باز بگو هورمونها!
نه درد خوب شد، نه اشكهام بند اومد، نه ضعف و عصبيت بر طرف شد!
فقط باز يه روز تو تقويم تيك خورد...
شروع شد...
هموني كه ازش مي ترسيدم...
ديدي؟

هیچ نظری موجود نیست: