۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

والا!

به خدا اون "احساس مرگزایی" که شاملو ازش می گه هیچ حاصل از تنهایی نیست. حاصل از گو گیجه ی * انتخاب موضوع و نوشتن پروپوزاله! باور کنید!

* اون دوستمون که دکترِزبان وادبیات اند تصحیحمون کردن، گفتن "گه گیجه" نیست، "گاو گیجه" و از آنجا "گو گیجه" است درستش. گفتم شما هم بدونید.

هیچ نظری موجود نیست: