۴ فروردین ۱۳۸۸

کی؟

کی این همه قد کشیدی که هر چی پا بلندی می کنم به بوسه ی همیشه روی گونه ی راستت نمی رسم؟

هیچ نظری موجود نیست: