۷ فروردین ۱۳۸۸

همه چیز؟

همه چیز نسبیه
همه چیز موقتیه
همه چیز تکراریه
همه چیز آشوب زده اس!
می دونم!
اما باز توی همه چیز و همه کس دنبال دوام، تازگی و آرامش می گردم.
تنها ایمان باقی مونده ی من نسبیته! شاید واسه همینه که مدام می گردم .وای به روزی که این ایمان هم از دست بره...

هیچ نظری موجود نیست: