۱۰ اسفند ۱۳۸۷

...و باز مرگ

فردا روزش نیست که با گچهای رنگی ایران بکشی رو تخته سیاه. فردا این 26 تا، جغرافیای خاک اون 27 امی رو می پرسن که تو همین 4 روزه ی تعطیلی گذاشت رفت!

هیچ نظری موجود نیست: