۱۰ اسفند ۱۳۸۷

...

این بی بها متاع که به بازار شده ای، شکوه ات از به منزل فقر شدن چیست؟
رساله سوم/ نگارنده نا شناس*

هیچ نظری موجود نیست: