۹ اسفند ۱۳۸۷

ماه نصفه نیمه

تنها
بوی تو مانده است
بر دسته صندلی
بهار را نگر
در چوب خشک

ماه نصفه نیمه
ببین
چه می کند با این پیاله آب
و باد
با برگ های شمعدانی
بازی ها را نگر

باد
و ماه
و بوی تو
بازیم می دهند
و من خرسندم
چون دسته صندلی
*عبدلعلی عظیمی

هیچ نظری موجود نیست: