۲۲ بهمن ۱۳۸۷

بیا

حسرت فریاد و هم صدایی
با این آهنگ حتی، با این حس
تا کی می ماند بر دلمان؟
امروز که از سه سال پیشترِ من و ما، در توقیف فریاد اعلام شده ایم تا کیِ سر شدن این سه روزه ی محاق!

هیچ نظری موجود نیست: