۲۳ بهمن ۱۳۸۷

گذر

گذاشتن و گذشتن!
دیگر نه!
گذر! اما از کدام سو؟
چگونه گذشتن؟
گذشت کردن یا گذر کردن؟

نه! این بار خیال گذشتم نیست. گذر می کنم!
هر چه هست اما می دانم که" گیج گذر نمی کنم"!

هیچ نظری موجود نیست: