۱۵ بهمن ۱۳۸۷

...تو خود

کی
چطور
چرا
یهو اینطور برهوت شد دور و برم؟

هیچ نظری موجود نیست: