۴ بهمن ۱۳۸۷

زیبایی شناسی فراق

عشق ما رنگین کمان است،
که به خورشید می گوید:
بسیار درخشان مباش
که من خواهم رفت!
و به تمامی پنهان مشو
که من خواهم رفت!
پس من آن عشق بزرگم،
که وصال بزرگ و فراق بزرگ
مرا خواهد کشت!
*غاده السمان/ترجمه دکتر عبد الحسین فرزاد

هیچ نظری موجود نیست: