۱۲ بهمن ۱۳۸۷

س.ا.ی.ه

زیر سایه بودن را دوست نداشتم. ندارم!
در سایه بودن را هم!
سایه بودن را هم!

هیچ نظری موجود نیست: