۱۱ بهمن ۱۳۸۷

جیغ پنجره

...
گنجشکی که خاطر آسمان را
بسیار می خواست
روی سیم برق غروب کرده است
پاسخ پنجره که نه
پرده می شوم
*پابرهنه تا صبح/ گراناز موسوی

هیچ نظری موجود نیست: