۹ بهمن ۱۳۸۷

...باز

باز سیال شدم!
دارم می رم باز!
نذار از دست برم...

هیچ نظری موجود نیست: