۹ بهمن ۱۳۸۷

سهم من

...
و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید
" دستهایت را دوست می دارم"

هیچ نظری موجود نیست: