۷ بهمن ۱۳۸۷

فقد واژه

جای خالی یک واژه
که تو از زندگی من برداشته ای
مرا به دویدن واداشته...
*شهرام شیدایی /خندیدن در خانه ای که می سوخت

هیچ نظری موجود نیست: