۱۹ آذر ۱۳۸۷

!سردرگمم

نمی دانم! این طور که دلم سنگین می شود باید چه کنم؟ باید دل بدهم به همین که هست؟ به همین اندک، به همین که کفایت دلم را نمی کند؟ یا باید همین ته مانده –ته مانده چیزی هست آیا؟- را جمع کنم و بزنم زیر همه چیز که همان بشود که می خواهم؟ کدام؟

هیچ نظری موجود نیست: