۱۹ آذر ۱۳۸۷

توان آن را یافتیم؟؟؟

بی اعتمادی

دری است،

خودستایی و بیم

چفت و بست غرور است

و تهیدستی

دیوار است و لولا ست

زندانی را که در آن

محبوس رای خویشتنیم.

دلتنگی مان را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن

از رخنه هایش

تنفس می کنیمتو و من

توان آن را یافتیم

که بر گشاییم

که خود را بگشاییم.*مارگوت بیکل ،ترجمه شاملو/ با تشکر ویژه از سهیل

هیچ نظری موجود نیست: