۲۲ آذر ۱۳۸۷

بام تهران

!مه بود و بس
سوسوی تهرانِ دور بود و بس!
سکوت من بود و بس!
حجم حنجره تو کم بود و بس!

هیچ نظری موجود نیست: