۲۶ آبان ۱۳۸۷

آواری که گفتی...

شكوه!
صبح كه پاشدم يه موي سفيد ديدم تو موهام!
از پس دیشب بر آمدم یا نه هنوز نمی دانم!

دیشب تو بودی بام و بس...

هیچ نظری موجود نیست: