۲۶ آبان ۱۳۸۷

وسوسه کمال!

گاهی هم باید نیمه کاره رها کرد و رفت!
گاهی باید دست کشید.
گاهی تو ! شقایق! باید بتوانی نیمه خوانده، نیمه کاره، نصفه نیمه را تاب بیاوری!
گاه باید بتوانی با نیمه ی دلت دوست بداری!
چه الزامی است در این شرط کمال که پیشاپیش تو راه می رود؟

هیچ نظری موجود نیست: