۱۵ آبان ۱۳۸۷

سوال!

اين كه سوار موتور بشي، تو پياده رو بروني و وقتي از كنار يه دختر رد مي شي ركيك ترين حرفي كه بلدي رو بلند بگي چه جور لذتي مي تونه داشته باشه؟

هیچ نظری موجود نیست: