۱۵ آبان ۱۳۸۷

خرافات از نوع شخصي

به اشيا مربوط به خرافات شخصي من يك عدد خودكار آبي اضافه شد!

هیچ نظری موجود نیست: