۹ آبان ۱۳۸۷

...

دور كامل شد
با تجاوز شروع شد
به خيانت ختم....

و من مانده ام از اين زن چه باقي مانده!

هیچ نظری موجود نیست: