۹ آبان ۱۳۸۷

رفتي ...

"...
مريم بوي دستهاي تو بود
بوي مريم هست
دست تو كو؟..."