۱۵ شهریور ۱۳۸۷

...

من می ترسم
به همین سادگی!
می ترسم
از ماندن تو می ترسم
از رفتن تو می ترسم
از پذیرش بار مسوولیت نکرده هام می ترسم
ازاین عصر جمعه می ترسم
شب نمی شه چرا...

هیچ نظری موجود نیست: