۳ مهر ۱۳۸۷

می ماند؟

به قول حافظ موسوی
جای طناب
روی گردن ما
تا ابد که نمی ماند...

هیچ نظری موجود نیست: